Maritime drone command centre (MDCC)

AirHub BV, DroneQ Aerial Services BV en METIP werken vanaf augustus 2019 samen aan de totstandkoming van een ‘maritime drone command centre’ (MDCC) dat de naam “DronePort Den Helder” draagt.
Betrokken projectpartners
DroneQ logo
|
Maritime drone command centre (MDCC)

Activiteiten die in dat kader zijn uitgevoerd, zijn onder meer deelname aan de Drone2Go sprints van diverse overheidsinstanties o.l.v. Rijkswaterstaat, deelname aan de prijsvraag van The European Space Agency ESA en Galileo, de organisatie van bijeenkomsten voor kennistransfer en kennisdeling, de Texel Drone Experience Day en de opstart van innovaties op techniek en op toepassing.

Het plan is de implementatie, continuering en verduurzaming van het MDCC plaats te laten vinden onder het Maritime Drone Initiative, het dronecluster van het Maritime Emerging Technologies Innovation Park.

Deelname in het MDCC “DronePort Den Helder”staat open voor nieuwe initiatieven van iedere ondernemer en elke onderneming die actief bezig is in de ontwikkeling, toepassing of innovatie van drones. Een verzoek tot participatie wordt gericht aan METIP die het verzoek voorziet van een voorstel waarin een opgave is opgenomen, waarover tussen METIP en de kandidaat deelnemer consensus bestaat over zaken die de kandidaat-deelnemer meebrengt qua kennis, expertise, personele capaciteit, beschikbare infrastructuur, voorzieningen of materieel/equipment, geldelijke bijdrage of anderszins en de voordelen die de kandidaat deelnemer meent te kunnen behalen met participatie in het MDCC.

MDCC DronePort Den Helder maakt integraal deel uit van het Maritime Drone Initiative (MDI) en levert kennis, advies, support en faciliteiten aan derden in de maritieme, mariene en offshore industrie. Deze services variëren van ondersteuning (juridisch, technisch, operationeel of zakelijk) voor ondernemingen die al met drones werken, tot volledig uitbestede operaties. MDI is het dronecluster van METIP: het METIP MDI.

Innovatie samenwerkingsprojecten met regionale (eind)gebruikers uit het maatschappelijke veld, (semi)publieke organisaties en (netwerken van) ondernemingen aan de vraagzijde en aan de kennis aanbodzijde universiteiten en hogescholen, kennis- en technologie-aanbieders, innovatieve MKB ondernemers en studenten, startups en scale-ups.

Reeds geïnitieerde zaken:

  • De ontwikkeling van een volledig autonoom zoek en redding (SAR) drone-systeem dat bijdraagt aan veilig strand-, branding- en kusttoerisme.
  • De ontwikkeling van een automatisch en autonoom drone systeem voor veilig en duurzaam behoud van natuur, duinen en kust, maritiem fauna en flora beheer, monitoring en opsporing van vervuilingen, detectie van emissies en het assisteren bij (milieu)rampen of incidenten op zee of spoedtransport.
  • Transport per drone van goederen naar offshore productieplatforms en offshore windparken.

Sleutelprojecten:

  1. MDCC DronePort Den Helder
  2. Veilig Kust, Stand en Duintoerisme
  3. Long Range Cargo Dorne Network, annex Maritime & Offshore Energy Longd Distance Drone Delivery
  4. Accelleration Hub European Gateway for Certification of UAS
Gerelateerde projecten
Unmanned

The scope of the framework is a cooperation and collaboration between the three parties to research, to develop the deployment and exploration, to innovate the technical applica...

DronesHydrogen
Unmanned

Deck180, ControlTalent.Net en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben een Afsprakenkader ondertekend op grond waarvan zij in het Maritime Emerging & Enabling Technol...

Drones